Barcelona - Vahemere pärl

Elamuste linn
Vaata lähemalt

Meil paistab alati päike

spain24.ee
Vaata lähemalt

Welcome to Ushuaia!

ibiza@spain24.ee
Vaata lähemalt

Tere tulemast Deniasse

Idaranniku paradiis
Vaata lähemalt

Welcome to Ibiza!

ibiza@spain24.ee
Vaata lähemalt

Welcome to Ibiza!

ibiza@spain24.ee
Vaata lähemalt

Spain24.ee Gran Canarial

Olete oodatud!
Vaata lähemalt

Kasutajatingimused

1.Üldsätted

1.1. Veebikeskkonna www.spain24.ee (edaspidi veebikeskkond) omanik ja haldaja on Spain24.ee OÜ (edaspid SPAIN24.EE), äriregistri kood 12445368, postiaadress: Gonsiori 3-20, Tallinn, 10117, tel. 6601315, e-mail info@spain24.ee.

1.2. Veebikeskkonna kasutustingimused on kohustuslikud täitmiseks SPAIN24.EE-le ja kõigile selle kasutajatele (edaspidi kasutaja).

1.3. SPAIN24.EE võib kehtestada teatud veebikeskkonna materjalidele või alajaotustele täiendavaid kasutustingimusi. Nendest teavitatakse kasutajaid vastavate materjalide või alajaotuste juures.

1.4. SPAIN24.EE võib käesolevaid kasutustingimusi muuta või täiendada, teavitades sellest kasutajat.

1.5. SPAIN24.EE pakub kasutajatele välja veebikeskkonna, s.o. portaali, kus kasutajad võivad koguda ja vahetada infot veebikeskonnas spain24.ee käsitletavate teemade kohta ning kasutada muid SPAIN24.EE poolt pakutavaid teenuseid.

1.6. Müügi- jm lepingud sõlmivad kasutajad omavahel (väljaarvatud punktis 1.7. kirjeldatud juhtumid) ilma SPAIN24.EE sekkumiseta ning kasutajad vastutavad nende vahel sõlmitud lepingute nõuetekohase täitmise eest. SPAIN24.EE ei vastuta veebikeskkonna kaudu tehtavate tehingu esemete omaduste kokkuleppele vastavuse ega veebikeskkonnas (sh linkide vahendusel) esitatud teabe õigsuse, täpsuse, täielikkuse ega aktuaalsuse eest.

1.7. Müüjad ja teenusepakkujad võivad kokkuleppel SPAIN24.EE-ga müüa või pakkuda oma teenuseid kasutades SPAIN24.EE’d vahendajana.

1.7.1. Punktis 1.7. kirjeldatud juhtumil sõlmivad müüja/teenusepakkuja ja SPAIN24.EE lepingu, milles määratakse vastastikused õigused ja kohustused. Leping loetakse sõlmituks kui e-maili teel on pooled aktsepteerinud vastastikuseid õigusi ja kohustusi.

1.8. Kõikide teadete ja informatsiooni vahetamine kasutaja ja SPAIN24.EE vahel toimub elektroonilises vormis kasutustingimustes või veebikeskkonnas sätestatud kontaktandmetel, kui kasutustingimustes ei ole sätestatud teisiti.

1.9. Kui mõni kasutustingimuste säte osutub vastuolus olevaks seaduse sätetega, ei muuda see teiste sätete kehtivust. Vastuolu tõttu kehtetu sätte asemel kohaldatakse seaduses sätestatut.

2. Materjalid ja lingid

2.1. SPAIN24.EE veebikeskkonnas esitatud informatsiooni ja materjalide kasutamise ja avaldamise õigus kuulub SPAIN24.EE-le.

2.2. SPAIN24.EE võib veebikeskkonnas esitatud materjali ja teabe koosseisu, struktuuri, sisu jms igal ajal vastavalt oma äranägemisele asendada, täiustada, kustutada ja muul moel muuta.

2.3. Kasutaja ei tohi eseme kirjeldusse sisestada muud kui ainult eset kirjeldavat informatsiooni. Muu hulgas on keelatud eseme kirjeldusse sisestada reklaami, pildina logo, kontakte vmt. Kuulutuse juurde on keelatud sisestada eritariifseid telefoninumbreid (nt. 900-ga algavad telefoninumbrid ja lühinumbrid). Nimetatud kohustuse rikkumisel on SPAIN24.EE-l õigus nõuda sellise informatsiooni kui reklaami eest eraldi tasu vastavalt veebikeskkonnas esitatud hinnakirjale.

2.4. Juhul kui veebikeskkonnas on esitatud linke teiste isikute poolt pakutavatele materjalidele ja teenustele. Selliste materjalide ja teenuste eest vastutab vastava veebikeskkonna haldaja. Lingitud materjalidele klikkides lahkub kasutaja SPAIN24.EE veebikeskkonnast ja lingitud veebilehe kasutamisele võivad kehtida teistsugused tingimused, mis ei laiene SPAIN24.EE-le ega kasutajale.

2.5. Kasutaja võib osaleda SPAIN24.EE ajaveebi avaliku osa täitmisel ja kommenteerimisel. Postitused kustutatakse kui nad ei sobi kokku SPAIN24.EE temaatikaga, on solvavad või lähevad vastuollu SPAIN24.EE tiimi arusaamisega heast tavast. Korduvalt ebakohase postituse avaldanud kasutaja võidakse kustutada.

3. Isikuandmete töötlemise põhimõtted

3.1. SPAIN24.EE töötleb isikuandmeid, mille veebikeskkonna kasutajad on SPAIN24.EE-le edastanud (kuulutuste tekstides, SMS-teenuse tellimisel, foorumi, kommentaaride vahendusel jms). Isikuandmete edastamine SPAIN24.EE-le ei ole kohustuslik, välja arvatud kontaktandmed juhuks, kui kasutaja soovib SPAIN24.EE vastust oma taotlusele, tellimuse täitmist, SMS-teenuse tellimisel vms.

3.2. Kasutaja on kohustatud esitama veebikeskkonna kasutajaks registreerumisel ja selle kasutamisel enda valitud andmeid. Kasutajaks saab registreerida ka kasutades Facebook’i liidest.

3.3. Kasutaja annab nõusoleku kasutustingimustes kirjeldatud ulatuses isikuandmete töötlemiseks eesmärgiga tagada teenuste spain24.eealiteet ja kättesaadavus, samuti laiendada, parendada, personaliseerida ja muul viisil arendada teenuseid.

3.4. SPAIN24.EE kogub ja salvestab isikuandmeid elektroonilisel kujul tehes neist vajadusel väljavõtteid ka muus vormis.

3.5. SPAIN24.EE ei kohustu veebikeskkonna kasutajate isikuandmeid SPAIN24.EE andmebaasis säilitama. SPAIN24.EE-l on õigus säilitada kuulutustes sisalduvaid isikuandmeid kuulutuse sisestamisel määratud perioodi jooksul ja / või ajavahemikus, mis on vajalik SPAIN24.EE funktsioonide täitmiseks seonduvalt vastavate kuulutustega.

3.6. Isikuandmeid kasutatakse tagasiside esitajatele vastamiseks ning kasutajate poolt muude taotletud toimingute tegemiseks, näiteks võimalike ostjate ja müüjate vahendamiseks teatud kinnisvaraobjektile. Isikuandmeid, mille esitaja on soovinud saada SPAIN24.EE-lt kommertsteadaandeid, reklaammaterjale ning teavet SPAIN24.EE toodete, teenuste ja tegevuse kohta, kasutatakse ka sellise teabe edastamiseks.

3.7. SPAIN24.EE ei anna isikuandmeid üle kolmandatele isikutele ega avalikusta, välja arvatud kasutustingimustes sätestatud juhtudel.

3.8. SPAIN24.EE-l on õigus kasutada isikuandmeid ise ja anda neid üle SPAIN24.EE poolt valitud kolmandatele isikutele nendega koostöö tegemisel, eelkõige majutusasutuste ja autorendiettevõtetele, kelle abiga toimub SPAIN24.EE pakutavate teenuste osutamine. Isikuandmeid võidakse edastada ka isikutele, kes osalevad SPAIN24.EE ja kasutaja kokkuleppe täitmises (nt kullerteenuse osutaja, postiasutus).

3.9. SPAIN24.EE võib edastada nende kasutajate isikuandmeid, kes ei ole tähtajaks SPAIN24.EE-le osutatud teenuste eest tasunud, ka võlgade sissenõudmisega tegelevale isikule (inkasso jmt) ja maksehäireid kajastavatele ettevõtjatele nagu Krediidiinfo jmt, kes võivad neid töödelda krediidiotsuste langetamise eesmärgil vastava isiku poolt hallatavas maksehäirete registris.

3.10. Kui kasutaja soovib teada, millised andmed SPAIN24.EE andmebaasis tema kohta sisalduvad, võib ta esitada vastava järelepärimine kasutustingimustes toodud SPAIN24.EE e-meili aadressil.

3.11. Kasutajal on õigus enda isikuandmeid täpsustada ja parandada.

3.12. Kasutajal on õigus nõusolek isikuandmete töötlemiseks SPAIN24.EE poolt igal ajal tagasi võtta, nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud isikuandmete kustutamist või sulgemist, samuti kasutajakonto sulgemist. Selleks esitab kasutaja vastavasisulise avalduse kasutustingimustes toodud SPAIN24.EE e-meili aadressil. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu.

4. Autoriõigused

4.1. Kõik autoriõigused veebikeskkonnas esitatud materjalidele kuuluvad SPAIN24.EE-le või on SPAIN24.EE-le antud ulatuses, mis lubab nende kasutamist veebikeskkonnas.

4.2. Veebikeskkonda autoriõigusega kaitstud teoseid edastades annab kasutaja SPAIN24.EE-le loa nende teoste kasutamiseks ja teoste osas kehtivate autori varaliste õiguste teostamiseks kogu autoriõiguse kehtivuse aja jooksul. SPAIN24.EE-l on õigus kasutaja poolt edastatud teoseid igal viisil kasutada, lubada ja keelata nende kasutamist, sh neid reprodutseerida, levitada, tõlkida, toimetada, kohandada, parandada, modifitseerida, lisada neid teistele teostele, kogumikesse või andmebaasidesse ja edastada avalikkusele.

4.3. Kasutaja võib veebikeskkonnas avaldatud autoriõigusega kaitstud teoseid ilma SPAIN24.EE nõusolekuta avalikult kasutada viidates SPAIN24.EE-le kui allikale.

5. Reklaam

5.1 Veebikeskkonnas on võimalik tasu eest esitada reklaambännereid. Bännerite suuruse ja tasu kohta on teave esitatud veebikeskkonna vastavas alajaotuses. Reklaami tellimiseks tuleb SPAIN24.EE-le esitada avaldus, täites selles kohustuslikud väljad ning lisades sellele soovi korral bänneri faili. SPAIN24.EE-l on õigus esitatud materjali muuta, kooskõlastades muudatused enne reklaami avaldamist kasutajaga. SPAIN24.EE-l on õigus reklaami avaldamisest keelduda, kui selle sisu või vorm rikub seadusest, heast tavast või kasutustingimustest tulenevaid nõudeid.

5.2 Enne reklaami avaldamist tasub Tellija arve reklaami perioodi või selle etapi eest. Arve tähtajaks tasumata jätmise korral on SPAIN24.EE-l õigus reklaami esitamine lõpetada, nõuda kahju hüvitamist ja kasutada teisi õiguskaitsevahendeid.

6. Tasumine

6.1. Kõikide SPAIN24.EE poolt pakutavate tasuliste teenuste kasutamise eest tasub kasutaja vastavalt veebikeskkonnas esitatud hinnakirjale ning SPAIN24.EE esitab kasutajale sellekohase elektroonilise arve. Kasutaja tasub arve sellel näidatud tähtaja jooksul.

6.2. Tähtaegselt tasumata arvetelt on SPAIN24.EE-l õigus nõuda viivist 0,1% tähtaegselt tasumata summalt päevas. Tähtaegselt tasumata arved võib SPAIN24.EE edastada võlgade sissenõudmisega tegelevale isikule (inkasso), kusjuures kasutaja kohustub kandma kõik tähtaegselt tasumata jäetud maksete sissenõudmisega seotud kulud.

7. Lõppsätted

7.1. Kasutustingimused kehtivad nende aktsepteerimisel kasutaja poolt ja kehtivad kasutaja ja SPAIN24.EE vaheliste kasutustingimuses reguleeritud õigussuhete kehtivuse ajal. Kasutajal on õigus kasutustingimustest taganeda 14 päeva jooksul nende aktsepteerimisest, samuti on kasutajal õigus igal ajal kasutustingimustes reguleeritud õigussuhted üles öelda, täites eelnevalt temal lasuvad kehtivad kohustused SPAIN24.EE ja teiste kasutajate ees.

7.2. SPAIN24.EE on õigustatud omal valikul kas piirama või tühistama kasutaja veebikeskkonna kasutamisõigust, sh muutma veebikeskkonna kasutaja poolt avaldatud informatsiooni või sulgema tema kasutajakonto ning mitte võimaldama tal uuesti kasutajaks registreeruda juhul, kui ta rikub kasutustingimusi või neist tulenevaid kohustusi, kui ta on esitanud väära või eksitavat informatsiooni või käitub muul moel pahausklikult.

7.3. Veebikeskkonna kasutamisest tulenevatele õigussuhetele kasutaja ja SPAIN24.EE vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.

7.4. Veebikeskkonna kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad kasutaja ja SPAIN24.EE lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse Harju Maakohus.